green environmental protection albania retail price of